amea biografiko

Καταστατικό Συλλόγου

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία
Νομού Φθιώτιδας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός-Μέσα

 

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» με έδρα τη Λαμία..

 

Άρθρο 2ο

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

1.Η προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των ηθικών, κοινωνικών και υλικών συμφερόντων των Ατόμων με Αναπηρία, των Γονέων των κηδεμόνων και των Δικαστικών συμπαραστατών αυτών.
2.Η επιδίωξη και διεκδίκηση καλύτερης και απρόσκοπτης λειτουργίας των Ειδικών εκπαιδευτηρίων κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, για την κατοχύρωση του συνταγματικού δικαιώματος της εκπαίδευσης.
3.Η επιδίωξη για καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία που διαβιούν σε παντός είδους κλειστές ή ανοιχτές δομές περίθαλψης ή νοσηλείας ή διημέρευσης ή φροντίδας ή σε μονάδες αποκατάστασης.
4.Η συνεχής προσπάθεια για την ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία στη παραγωγική διαδικασία.
5.Η διεκδίκηση βελτίωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και η διεκδίκηση νέων νομοθετικών ρυθμίσεων προκειμένου να βελτιώνονται συνεχώς οι συνθήκες διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία στα πλαίσια της ισοπολιτείας και της ισονομίας.
6.Η προσπάθεια και διεκδίκηση για πλήρη και συνεχή εναρμόνιση του Ελληνικού με το Κοινοτικό και το Διεθνές θεσμικό πλαίσιο καθώς και για την βελτίωση της λειτουργίας των δομών, της εκπαίδευσης, της διαδικασίας ένταξης στη παραγωγή με την εναρμόνισή τους με πρότυπα και προγράμματα διεθνούς επιπέδου.
7.Η συμμετοχή και η ανάπτυξη σχέσεων σε άλλες οργανώσεις Ατόμων με Αναπηρία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
8.Η διεκδίκηση συμμετοχής εκπροσώπων των Αναπηρικών Οργανώσεων και του Συλλόγου στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
9.Η διεκδίκηση και η υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων.
10.Η ίδρυση ή και η συμμετοχή σε Νομικά πρόσωπα ή εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν τους σκοπούς του Συλλόγου.

Άρθρο 3ο

Για την πραγματοποίηση των σκοπών του ο σύλλογος θα χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο όπως:

1.Τον συντονισμό των αγώνων των μελών του για τα γενικότερα αιτήματα που διεκδικεί και τη συμπαράσταση σε ατομικά θέματα, όπου απαιτείται.
2.Την οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, εορτών, εκθέσεων, συγκεντρώσεων, εκδρομών ,πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, επιστημονικών συνεδριών καθώς και εκδόσεις παντός είδους μορφωτικού και ενημερωτικού υλικού.
3.Την ενημέρωση των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών και ιδιωτικών φορέων σχετικά με τα αιτήματα του συλλόγου, την επιδίωξη και επίλυση αυτών με κάθε νόμιμο μέσο, για την καλύτερη εκπαίδευση, περίθαλψη και αποκατάσταση των Α. με Α. του νομού μας.
4.Την συνεργασία με άλλες αναπηρικές οργανώσεις και σωματεία του εσωτερικού και εξωτερικού και την συμμετοχή και εκπροσώπησή του στην Πανελλήνια ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Α. με Α. (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α. με Α.) και την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με Α.).
5.Την κάθε είδους νόμιμη ενέργεια, εκδήλωση και δραστηριότητα που αποβλέπει στην επιτυχία των σκοπών του συλλόγου.
6.Την συμμετοχή σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχουν την παροχή υπηρεσιών ή οποιοδήποτε άλλο σκοπό επ’ ωφελεία των Α με Α.
7.Την ίδρυση και λειτουργία νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπούς επ’ ωφελεία των Α. με Α. καθώς και την ίδρυση παραρτημάτων ή υποκαταστημάτων.

Άρθρο 4ο

Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε:

  1. Τακτικά
  2. Αρωγλα
  3. Επίτιμα


        Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν γονείς, κηδεμόνες και δικαστικοί συμπαραστάτες των Α με Α.  Άτομα με αναπηρίες νοούνται εδώ εκείνα που προβλέπει η Ελληνική Νομοθεσία και υποστηρίζονται από τους γονείς, κηδεμόνες και δικαστικούς συμπαραστάτες εφόσον μόνα τους δεν είναι σε θέση να αγωνισθούν για τη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.
       Αρωγά μέλη γίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου Νομικά ή φυσικά πρόσωπα που προσφέρουν ετήσια συνδρομή ίση τουλάχιστον προς αυτήν του τακτικού μέλους ή άλλου είδους τακτική εισφορά και τα οποία επιθυμούν να συνεργασθούν με το σύλλογο για την επιτυχία των σκοπών του.
       Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από πρόταση του Διοικητικού συμβουλίου Νομικά ή Φυσικά καταξιωμένα πρόσωπα που προσφέρουν ή πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους για την επίτευξη των σκοπών του συλλόγου.
       Τα αρωγά, επίτιμα μέλη και οι δικαστικοί συμπαραστάτες από τα τακτικά μέλη δεν ασκούν διοίκηση. Από τους δικαστικούς συμπαραστάτες εξαιρούνται και έχουν το δικαίωμα να ασκούν διοίκηση όσοι είναι γονείς ή αδέλφια των Α με Α.
       Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέλη για δύο (2) συνεχόμενα έτη δεν ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις και δεν συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις του συλλόγου διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ.
       Η απόφαση αυτή επικυρώνεται στη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση όπου καλείται με  συστημένη επιστολή να παρευρεθεί. Σε περίπτωση προσέλευσης και ανταπόκρισης δεν τίθεται θέμα στη Γενική Συνέλευση και δεν ισχύει η απόφαση του Δ.Σ.
       Μέλη επίσης που ενέργειές τους αντίκειται στους σκοπούς του συλλόγου, ενεργούν κατά παράβαση του καταστατικού ή συμμετέχουν σε άλλους ομοειδείς Συλλόγους διαγράφονται με απόφαση του Δ. Σ.  που απαραίτητα πρέπει να επικυρωθεί στην πρώτη τακτική Γεν. Συνέλευση όπου το υπό διαγραφή μέλος καλείται να παρευρεθεί με συστημένη επιστολή. Σε κάθε περίπτωση η διαγραφή ή μη του μέλους αυτού τίθεται σε ψηφοφορία και αποφασίζει η Γεν Συνέλευση κατά πλειοψηφία.

 

Άρθρο 5ο


       Δικαίωμα εγγραφής στην κατηγορία των τακτικών μελών έχουν οι γονείς, κηδεμόνες ή δικαστικοί συμπαραστάτες των Α. με Α. Με την αίτηση εγγραφής απαραίτητα προσκομίζεται η απόφαση σχετικής επιτροπής για την αναπηρία και στην περίπτωση κηδεμόνων ή δικαστικών συμπαραστατών η δικαστική απόφαση.
       Κάθε μέλος του Συλλόγου διαγράφεται με αίτησή του ή με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης με πλειοψηφία των παρόντων για παράβαση των σκοπών του Καταστατικού.

 

Άρθρο 6ο


Πόροι του Σωματείου είναι:


α. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών που ανέρχεται σε 100 €.
β. Οι ετήσιες συνδρομές των μελών που ανέρχονται σε 50 €.
Οι ετήσιες συνδρομές μπορεί να αυξομειώνονται σε ποσοστό 10% με απόφαση του Δ. Σ. σε περίπτωση δε μεγαλύτερης σε ποσοστό αυξομείωσης χρειάζεται απόφαση της Γεν Συνέλευσης με πλειοψηφία των παρόντων.
γ. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επιβάλλεται ειδική εισφορά, προκειμένου να υλοποιηθεί οποιοσδήποτε ειδικός σκοπός. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται σε όλα τα μέλη ανεξάρτητα αν ήταν παρόντα ή όχι στη Γεν. Συνέλευση. Για το σκοπό αυτό υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό από το Διοικητικό Συμβούλιο αφενός και από τα μέλη που συμμετείχαν με την έκτακτη εισφορά, που περιγράφει το σκοπό, τον τρόπο καταβολής της έκτακτης εισφοράς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Το Ιδιωτικό αυτό Συμφωνητικό μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση των μελών που συμμετέχουν με αυξημένη πλειοψηφία των ¾.
δ. Οι επιχορηγήσεις ή παροχές από κρατικές, δημοτικές και άλλες αρχές, από οργανισμούς, τράπεζες, ιδιώτες κλπ.
ε. Οι δωρεές, προσφορές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή ιδιωτικές ενισχύσεις.
στ. Οι εισπράξεις από εορτές, εκδηλώσεις ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.
ζ. Από την εκμετάλλευση της περιουσίας του Συλλόγου.

 

Άρθρο 7ο


Διοίκηση Σωματείου
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

       Κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση. Αυτή αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν το σύλλογο και για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπεται από το καταστατικό.
       Συνέρχεται σε τακτές και έκτακτες συνεδριάσεις. Οι τακτές συνέρχονται ανά έτος και ειδικότερα εντός του πρώτου τριμήνου. Οι έκτακτες συνέρχονται με απόφαση του Δ.Σ. ή με αίτηση του 1/3 των μελών, όταν υπάρχει σοβαρό θέμα που αφορά τα  Άτομα με Αναπηρία και πρέπει να ληφθεί απόφαση.
       Η  Γενική Συνέλευση συμπληρώνει, τροποποιεί ή ανακαλεί αποφάσεις του Δ.Σ. του συλλόγου. Υποδεικνύει πως και με ποιο τρόπο το Δ.Σ. μπορεί να επιτύχει τους σκοπούς και να λύσει τα παρουσιαζόμενα προβλήματα.
       Η Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρίστανται το 50% συν ένας (1) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών κατά την ημέρα της συνέλευσης. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία συνέρχεται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες χωρίς περιορισμό στον αριθμό των παρόντων. Το δικαίωμα συμμετοχής κάθε μέλους ασκείται αποκλειστικά από το ίδιο. Στη συνεδρίαση της γενικής Συνέλευσης προεδρεύει τριμελής επιτροπή (πρόεδρος-δύο (2) πρακτικογράφοι) που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
       Στην πρόσκληση προς τα μέλη για τη Γενική Συνέλευση η οποία θα πρέπει να κοινοποιείται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν, αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρεωτικά στις τακτικές Συνελεύσεις μεταξύ των θεμάτων πρέπει να περιλαμβάνονται ο Διοικητικός απολογισμός, ο Οικονομικός απολογισμός, ο Προγραμματισμός δράσης, ο Οικονομικός προϋπολογισμός και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
       Μπορεί επίσης με αίτηση του 1/3 των συμμετεχόντων να συζητηθεί και θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην πρόσκληση και την ημερήσια διάταξη.
       Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών με ανάταση του χεριού.
 Β. ΕΚΛΟΓΕΣ

       Οι εκλογές διεξάγονται κάθε 4 χρόνια. Κατά τη Γενική συνέλευση στην οποία διεξάγονται και αρχαιρεσίες προηγείται λογοδοσία πεπραγμένων από το αποχωρούν Δ.Σ. και οικονομικός απολογισμός με ανάγνωση και της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
       Με την έναρξη της γενικής Συνέλευσης μαζί με το Προεδρείο της συνέλευσης  εκλέγονται και δύο (2) μέλη που θα αποτελεί την εφορευτική επιτροπή των εκλογών με το Δικαστικό Αντιπρόσωπο ή σε περίπτωση μη ορισμού του από δικηγόρο που επιλέγεται και προτείνεται από το Δικηγορικό Σύλλογο.
       Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή ή ως αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία και την Εθνική Συνομοσπονδία υποβάλλουν αίτηση μέχρι το πέρας της διαδικασίας της Γενικής Συνέλευσης στην εφορευτική επιτροπή. Η εφορευτική επιτροπή παρουσία του Δικαστικού ή του Δικηγόρου συνεδριάζει και ανακηρύσσει τους υποψήφιους και ακολούθως καταρτίζει το ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά.
       Το Δ.Σ. το οποίο αποτελείται από 7 μέλη εκ των οποίων οι 5 προέρχονται από όλα τα μέλη και οι υπόλοιποι δύο(2) ένας γονέας ή κηδεμόνας μέλος από τα Ειδικά Σχολεία και ένας γονέας ή κηδεμόνας μέλος από τα ΕΕΕΕΚ (Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης).
             Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη.
       Ο αριθμός των αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία και την Εθνική Συνομοσπονδία προκύπτει από το εκλογικό μέτρο της Ομοσπονδίας και της Εθνικής Συνομοσπονδίας..
      Η ψηφοφορία για την εκλογή όλων των οργάνων και των αντιπροσώπων είναι μυστική και οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε κοινό ψηφοδέλτιο.
      Για το Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη μπορούν να σημειώσουν μέχρι πέντε (5) υποψήφιους, για την ελεγκτική επιτροπή μέχρι δύο (2) υποψήφιους και για αντιπροσώπους ανάλογα με το μέτρο όσους σταυρούς θα αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο.
       Για το Δ.Σ. εκλέγονται οι πρώτοι πέντε (5) με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και ανεξάρτητα από την συνολική σειρά και ψήφους ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης από τους υποψήφιους για τα Ειδικά Σχολεία  και ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης από τους υποψήφιους για τα ΕΕΕΕΚ.
       Για την εξελεγκτική επιτροπή εκλέγονται οι τρεις (3) πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης και για αντιπρόσωποι οι πρώτοι σε σειρά προτίμησης  μέχρι τον αριθμό που προβλέπεται με βάση τους ψηφίσαντες και το εκλογικό μέτρο της Ομοσπονδίας και της Εθνικής Συνομοσπονδίας.
      Όσοι δεν εκλέγονται κατατάσσονται κατά σειρά και είναι οι αναπληρωματικοί.
       Η εκλογή των οργάνων και των αντιπροσώπων διαρκεί 4 χρόνια.
       Με το τέλος της διαδικασίας συντάσσεται πρακτικό από την εφορευτική επιτροπή, όπου αναγράφονται σε μία σειρά κατάταξης οι σύμβουλοι που εκλέγονται γενικά σύμφωνα  με τους σταυρούς προτίμησης και σε άλλη σειρά αυτοί που εκλέγονται κατ’ εξαίρεση.

 

Άρθρο 8ο


       Το νεοεκλεγέν από τις αρχαιρεσίες Δ.Σ. συνέρχεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες με πρόσκληση από τον πλειοψηφίσαντα συμβούλου και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, δύο (2) αντιπροέδρους, τον Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο ειδικών σχολείων και τον έφορο των ΕΕΕΕΚ.
       Οι έφοροι δεν μπορούν να καταλάβουν καμία από τις άλλες θέσεις του Δ.Σ. αφού εκλέγονται με τον ειδικό τρόπο που περιγράφεται παραπάνω.
       Σε πέντε (5) επίσης ημέρες συνέρχεται και εξελεγκτική επιτροπή με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντα συμβούλου και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο.

 

Άρθρο 9ο


Καθήκοντα Δ.Σ.
Α. Πρόεδρος
       Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες του τις σχέσεις προς κάθε τρίτο και κάθε αρχή. Δεσμεύει δε το Σύλλογο, εφόσον υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. Φροντίζει  να εκτελούνται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και γενικά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προώθηση των επιδιωκόμενων σκοπών του Συλλόγου.
Β. Αντιπρόεδροι
       Ο Α΄ αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται ή όταν απουσιάζει και ασκεί σ’ όλη την έκταση τα καθήκοντα του προέδρου. Το ίδιο ισχύει και για τον Β΄ αντιπρόεδρο όταν απουσιάζουν ή κωλύονται ο Πρόεδρος και ο Α΄ αντιπρόεδρος.
       Οι αντιπρόεδροι αναλαμβάνουν αρμοδιότητες στο πρώτο Δ.Σ. μετά τη συγκρότηση σε σώμα ως ακολούθως:

       Ο Α΄ αντιπρόεδρος έχει αρμοδιότητες σε σχέση με τη λειτουργία του «Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας» που λειτουργεί ο Σύλλογος. Φροντίζει να ενημερώνει στις τακτικές συνεδριάσεις το Δ.Σ. για όλα τα θέματα της δομής και να εφαρμόζει τις αποφάσεις του Δ.Σ.
       Ο Β΄ αντιπρόεδρος έχει αρμοδιότητες σε συνεργασία με τους εφόρους των Ειδικών Σχολείων και του ΕΕΕΕΚ να προωθούν τα θέματα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των σχολείων. Είναι υπεύθυνος της περιουσίας του Συλλόγου, ακινήτων και κινητών και μεριμνά για την συντήρηση και την αξιοποίηση των παγίων στοιχείων του Συλλόγου και τηρεί βιβλίο περιουσίας.
Γ. Ταμίας
       Ο ταμίας έχει την ευθύνη των οικονομικών του Συλλόγου. Προΐσταται της υπηρεσίας του λογιστηρίου και έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και ελέγχου των συναλλαγών.
       Ελέγχει το βιβλίο εσόδων-εξόδων και υποβάλλει τον μηνιαίο οικονομικό απολογισμό στις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Δ. Γεν. Γραμματέας
      Ο Γεν. Γραμματέας έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων.
      Τηρεί τα βιβλία πρωτοκόλλου, μητρώου και παρακολουθεί και φροντίζει την αλληλογραφία.
Ε. Έφοροι
       Οι έφοροι προτείνονται και συμμετέχουν στις αντίστοιχες σχολικές επιτροπές των Ειδικών Σχολείων και των ΕΕΕΕΚ.
       Έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της λειτουργίας των σχολικών μονάδων, μεριμνούν και παρεμβαίνουν όπου κρίνουν ότι υπάρχουν προβλήματα ή χρειάζονται διορθώσεις-προσθήκες για την καλύτερη λειτουργία των σχολείων.
       Ενημερώνουν το Δ.Σ. είτε στις τακτικές συνεδριάσεις είτε σε έκτακτες τις οποίες μπορούν να αιτηθούν κατ’ εξαίρεση από μόνοι τους να πραγματοποιηθούν όταν ανακύπτουν θέματα για τα οποία χρειάζεται απόφαση Δ.Σ.
       Παρεμβαίνουν και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες όπου εκτιμούν ότι θίγονται συνταγματικά δικαιώματα ή παραβιάζεται η ισχύουσα νομοθεσία για την εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία.
     Εισηγούνται στο Δ.Σ. θέματα που άπτονται της εκπαιδευτικής διαδικασία ώστε να ληφθούν σχετικές αποφάσεις για την προώθησή τους.

 

Άρθρο 10ο


       Το Δ.Σ. συνέρχεται με πρόσκληση του προέδρου η οποία αναφέρει τα θέματα ημερήσιας, διάταξης και επιδίδεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν, τουλάχιστον μια φορά το μήνα έκτατα δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το ζητήσουν με αίτηση τους στην οποία θα αναφέρεται το θέμα τους τουλάχιστον 3 μέλη του.
       Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 4 μέλη του μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ένας τουλάχιστον από τους Αντιπροέδρους.
          Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου ή αν αυτός κρίνει αναβάλει το θέμα για την επόμενη συνεδρίαση.
       Το Δ.Σ. αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων και για τον ορισμό των εκπροσώπων του, οι οποίοι μπορεί να προέρχονται από τα μέλη του Δ.Σ. ή τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του συλλόγου που είναι γονείς ή κηδεμόνες, στα όργανα διοίκησης Ν.Π.Ι.Δ. που συμμετέχει ή θα συστήσει ο Σύλλογος και σε διάφορες επιτροπές που θα κληθεί εκπρόσωπος του Συλλόγου.

 

Άρθρο 11ο 


       Σε περίπτωση παραίτησης κάποιων από τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Ταμία και Γενικό γραμματέα τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός από την ανάλογη κατάταξη του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής.
       Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου εφόρου που εκλέγεται κατ΄ εξαίρεση όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο των εκλογών αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό της ειδικής κατάταξης ανάλογα.
       Σε περίπτωση μη ύπαρξης αναπληρωματικού η θέση καταλαμβάνεται από το πρώτο αναπληρωματικό της γενικής κατάταξης και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του παραιτηθέντα.
      Στην περίπτωση της παραίτησης κάποιου από τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρους, Ταμία, και Γενικού Γραμματέα γίνεται ανασυγκρότηση του Δ.Σ. όπως προβλέπεται στο σχετικό άρθρο για τη συγκρότηση σε σώμα.
     Στην περίπτωση παραίτησης εφόρου δεν απαιτείται ανασυγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ.
     Κάθε μέλος του Δ.Σ., όταν απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) κατά σειρά συνεδριάσεις, αντικαθίσταται και αυτό ισχύει για όλα τα μέλη. Ανάλογα τέλος με το ποίος αντικαθίσταται εφαρμόζεται για την ανασυγκρότηση ότι περιγράφεται ανωτέρω.

 

Άρθρο 12ο


     Το Δ.Σ. προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο του μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
     Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται στη σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας όπου θα περιγράφονται τα καθήκοντα του προσωπικού και θα ρυθμίζει γενικότερα τις σχέσεις του Δ.Σ., προσωπικού και μελών.
    Ο εσωτερικός κανονισμός συντάσσεται με ευθύνη Δ.Σ., επικυρώνεται από το Δ.Σ. κατ΄ αρχήν και εφαρμόζεται και εισάγεται για την τελική έγκριση στην πρώτη τακτική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί, με πλειοψηφία των παρόντων.
      Ειδικότερα στον Διοικητικό Διευθυντή και τον γραμματέα υποστήριξης το Δ.Σ. μπορεί να εκχωρεί και με πάγια εξουσιοδότησή του και οικονομική διαχείριση.
      Εσωτερικοί κανονισμοί συντάσσονται και για όλες τις δομές που λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει ο Σύλλογος  με την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.

Άρθρο 13ο 


      Έμβλημα του Συλλόγου είναι στρογγυλό με περίγραμμα χρυσό, εντός δε του κύκλου περιλαμβάνονται τέσσερα τετράγωνα σε καθ’ ένα από τα οποία απεικονίζεται ένα γράφημα αναπηρίας, ένα στρογγυλό από παιδιά με γράφημα αναπηρίας στο κέντρο του και αναγράφεται η επωνυμία του Συλλόγου και το έτος ίδρυσης.
      Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή, στην περιφέρεια αναγράφεται ο τίτλος και το έτος ίδρυσης και στο κέντρο περιλαμβάνεται το έμβλημα χωρίς την επωνυμία.

 

Άρθρο 14ο 


      Η 3η Δεκέμβρη καθιερωμένη ΄΄Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία΄΄ είναι η ημέρα ανάδειξης και διεκδίκησης και πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις που σκοπό έχουν την ανάδειξη των προβλημάτων, την διεκδίκηση επίλυσής τους, την ανασυγκρότηση του αναπηρικού κινήματος, το προγραμματισμό και τις προτεραιότητες δράσης του και τον απολογισμό.

 

Άρθρο 15ο


     Η διάλυση του Συλλόγου ή απόφαση για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στις Γενικές Συνελεύσεις αυτές απαιτείται η συμμετοχή των ¾ τουλάχιστον τακτοποιημένων ταμειακά μελών και οι αποφάσεις να συγκεντρώνουν πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

 

Άρθρο 16ο


     Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία του περιέρχεται σε άλλους ομοειδείς Συλλόγους ή στην Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α. με Α. ή στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.

 

Άρθρο 17ο


     Κάθε τι που δεν προβλέπεται ειδικά από το παρόν καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού κώδικα και της Ισχύουσας Νομοθεσίας.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ Γ.Σ.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

diadromes-sti-fthiotida-amea

Ενημερωθείτε

enimerothiteΚάντε Click σε έναν απο τους παραπανω φορείς και ενημερωθείτε.

Προσβασιμότητα

prosvasimotitaΙστοσελίδα με προδιαγραφές για διευκόλυνση πρόσβασης  ΑΜΕΑ.

Υπηρεσίες

"Ημερήσιο πρόγραμμα 8 ωρών χωρίς καμία επιβάρυνση" 

"Λειτουργούν προγράμματα πρωινά & απογευματινά"

"Μεταφορά με μέσα του Συλλόγου"

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Λ.Ειρήνης 11Α,
Ν.Φθιώτιδας, Παγκράτι, Λαμία, ΤΚ 35100

Τηλέφωνα: 22310 30326, 66623
Fax: 22310 67709

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Site: www.amea-lamia.gr

Follow us: Facebook & Twitter

Πληροφορίες

Ο Σύλλογος είναι πιστοποιημένος φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας απο το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
- Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- Απόφ. Αριθ. Γ.Π.: Π2γ/ΟΙΚ/26741/15-3-2012
- Έθνικο μητρώο 08409 ΣΥΝ 12046030Ν0058
- Ειδικό μητώο 08409 ΣΥΝ 12046030Ν0058
- Μικτό Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας
- Ατόμων με Αναπηρία Ν Φθιώτιδας
- Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας 1511/18-12-2012 & 4286/20-10-2009