Πρόσληψη Προσωπικού

anakoinoseis

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                    

Λαμία, 30/10/2014
Αριθμ. Πρωτ.154

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού στην Δομή του
«Μικτού Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, μαζί με την αίτηση, οφείλουν να προσκομίσουν, από (31/10/2014 έως 07/11/2013 ώρα 14:00) ,τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ακολούθως:

 

Πατήστε εδώ για δείτε ή να κατεβάσετε ολόκληρη την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Πατήστε εδώ για κατεβάσετε την ΑΙΤΗΣΗ