ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

«ΜΙΚΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΑΜΕΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002632 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

ΠΙΝΑΚΑΣ